ผู้เข้าสอบทุกคนสามารถดูผลการสอบของตัวเองได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ https://sml63m3.ipst.ac.th/

05-02-2564

การยืนยันสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) นักเรียนที่ได้คะแนนสอบในลำดับที่ 1 – 2000
หรือมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป จำนวน 2024 คน สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าสอบ พร้อมแนบใบ ปพ.1
ทางเว็บไซต์ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/

05-02-2564

การยืนยันสิทธิ์สอบคัดเลือกรับ ทุน พสวท. รอบที่ 2 นักเรียนที่ได้คะแนนสอบในลำดับที่ 1 – 100
หรือมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป จำนวน 503 คน สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าสอบ พร้อมแนบใบ ปพ.1
ทางเว็บไซต์ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/

05-02-2564

25-12-2563


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบโทร 023924021 ต่อ 2308 - 2311
หรือ smltest@ipst.ac.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 15/09/63
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี