พิมพ์ใบสมัคร
กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล

** ในบาง Browser หรือบนโทรศัพท์จะไม่สามารถแสดง Preview เอกสารได้
ให้ผู้สมัครกดปุ่มดาวน์โหลดใบสมัครสอบที่ด้านล่าง
 
*กรณี "ไม่พบข้อมูล" อาจเกิดจากกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ให้ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ซ้ำใหม่อีกครั้ง*

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบโทร 023924021 ต่อ 2308 - 2311
หรือ smltest@ipst.ac.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 15/09/63
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี